Biuletyn liturgiczny

Dotychczas ukazał się nr 1 biuletynu pod redakcją o. Dawida Kusza OP, poświęcony reformie liturgicznej.

Biuletyn liturgiczny

Dla większości z nas pierwszym doświadczeniem wiary, z którym spotkaliśmy się w naszym życiu jeszcze jako dzieci była liturgia. Jak trafnie zauważa autor jednego z artykułów Biuletynu, liturgia „dotyka naszej wyobraźni teologicznej”, co znaczy, że wiara człowieka jest kształtowana również przez obrzędy, przez uczestnictwo w nich. Wiara rodzi się ze słuchania – mówi św. Paweł – ale w omawianym przez nas kontekście trzeba dodać: wiara rodzi się, czy też kształtuje się również, poprzez wzrok: „chodźcie i zobaczcie” – mówi Jezus do uczniów, pragnących dowiedzieć się, gdzie mieszka ich Mistrz (zob. J 1, 38-39).

Gdybyśmy przeprowadzili ankietę i zapytali ogół wiernych, co Sobór Watykański II zmienił, jak wpłynął na nasze życie religijne, zapewne większość odpowiedzi brzmiałaby: „Po Soborze zmieniła się Msza”. Bardziej świadomi wierni powiedzieliby natomiast: „Zmienił się sposób celebracji liturgii”.

Istotnie, Sobór zaczął swoje prace od obrad nad liturgią i te prace – według kard. J. Ratzingera – stały się „wizytówką” wielkiego zgromadzenia.

Przypadek? Nie, albowiem liturgia dotyka źródła: miłości Trójjedynego Boga do swojego stworzenia; więcej, ona otwiera na to źródło... Zapewne i taka myśl towarzyszyła Ojcom Soboru, stąd prace zaczęto właśnie od liturgii. Warto pamiętać o tym, że konstytucja Sacrosanctum Concilium, która stanowi owoc owych prac nie wyznaczyła ram obecnie celebrowanej liturgii. Stało się to później, na co też zwraca uwagę jeden z artykułów w naszym Biuletynie. Sama konstytucja jest pięknym tekstem o charakterze teologicznym, a głównym jej założeniem – jak pisze dalej J. Ratzinger – była „wewnętrzna odnowa oparta na pogłębionej świadomości i pełniejszym spotkaniu z Bogiem w chrześcijańskim kulcie Bożym”3. Jak udało się zrealizować te założenia w Novus Ordo? Czy Komisja przygotowująca tzw. Mszał Pawła VI dobrze wczytała się w intencje Ojców Soboru? W tej kwestii nadal mamy wielość poglądów. W pierwszym numerze Biuletynu przedstawimy głosy w tej dyskusji. Publikowane przez nas artykuły starają się bliżej spojrzeć na to, jak soborowa Konstytucja o Liturgii została wcielona w życie, czy wszystkie jej punkty zostały zrealizowane zgodnie z intencją Soboru. Obok ocen pozytywnych nie braknie także głosów krytycznych, propozycji „reformy reformy”.

Oprócz zagadnienia reformy liturgicznej, poruszanego w tym numerze, pragniemy przypominać sylwetki najwybitniejszych teologów liturgii, praktyków, których myśl, działalność, ale także sposób celebracji kształtowały pokolenia wiernych. W tym numerze prezentujemy sylwetki Romano Guardiniego oraz Aidana Nicolsa. Stałą rubrykę poświęcamy również muzyce liturgicznej, jako integralnej części celebrowanej liturgii.

Dawid Kusz OP

pdfPobierz nr 1 biuletynu